Xin thằng bạn cùng phòng cho làm một nháy với bạn gái của nó